Самовредновање школа спроводи ради унапређивања свог рада и оно представља један од механизама обезбеђивања квалитета. Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе.

Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања.Самовредновање није само обична процена сопственог квалитета прикупљањем и анализом података, већ представља процес који се одвија кроз више могућих фаза и активности:

  • дискусија у што ширем кругу – анализа стања у школи;

 • избор кључних области и подручја вредновања;

 • сагледавање постојећег стања у изабраним кључним областима;

 • уочавање јаких и слабих страна;

 • израда плана за отклањање уочених слабости;

 • утврђивање ефекта планираних активности.

 Избор области или подручја која ће се самовредновати може се извршити на основу:

 • процене и иницијативе саме школе - директора, наставничког или стручног већа, Школског одбора, родитеља, ученика...

 • спољашње процене и подстицаја (резултата спољашњег вредновања, резултата националних тестирања...)

 Ове школске године област самовредновања наше школе је настава и учење.

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

1. Снежана Оклобџија, библиотекарка- координаторка Тима 

2. Гордана Басарић, учитељица

3. Марјана Глувић, учитељица

4. Владан Којић, наставник математике

5. Нинослава Пилиповић Валтер, наставница биологије

6. Тања Дробац, наставница српског језика

7. Зоран Шиник, наставник техничког и информатичког образовања

7. Милена Јовановић, педагошкиња

8. Весна Вујичић, психолошкиња

9. Милан Бељански, помоћник директора

10. Сања Ралић, директорка

 

План рада тима можете погледати овде.

 


Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.