Статут школе 25. 02. 2018. год.

Правила понашања у ОШ "Вук Караџић" 25. 02. 2018. год.

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика ОШ "Вук Караиџић" 25. 02. 208. год.

Правилник о унутрашњој организацији ОШ "Вук Караџић" 25. 02. 2018. год.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедноти ученика 25. 02. 2018. год.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Вук Караџић" 25. 02. 2018. год.

**********

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном  образовању и васпитању

**********

 

Правилник о календару за школску 2016/2017. годину

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2015/2016. годину

Правилник о оцењивању

Правилник о протоколу поступања на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника

Правилник о сталном стручном усавршавању, наставника и стручних сарадника

 

Наставни планови и програми за основну  школу

Први циклус основног образовања

Наставни план за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања

Наставни програм образовања и васпитања за први и други разред основног образовања и васпитања

Наставни програм образовања и васпитања за трећи разред основног образовања и васпитања

Наставни програм четврти разред основног образовања и васпитања

Наставни програм за предмет Свет око нас за први за други разред основног образовања и васпитања

Наставни програм за предмет Природа и друштво за трећи разред основног образовања и васпитања

Други циклус основног образовања

Наставни план за други циклус основног образовања и васпитања

Наставни план за пети разред основног образовања и васпитања

Наставни план за шести разред основног образовања и васпитања

Наставни план за седми разред основног образовања и васпитања

Наставни план за осми разред основног образовања и васпитања

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.