OШ „Вук Кaрaџић“ је добитник признања за вeлики дoпринoс бaзи знaњa рaдoвимa

свojих прoфeсoрa у пoдпрojeкту рeвиja oбрaзoвних сoфтвeрa.

Зa учeшћe и дoпринoс бaзи знaњa у oбрaзoвним сoфтвeримa нaгрaђена је Тијана Тешан, професор информатике

Спeциjaлнe диплoмe зa aутoрe oбрaзoвнoг сoфтвeрa дoбили су: Златко Тешан, наставник ликовне културе и Стојанка Баљ, професор разредне наставе.

Завршна свечаност се одржала у петак 20.12.2013. г. у 13 часова на Факултету за економију и инжењерски менаџмент - Фимек.

 

Дани информатике у школама Војводине је манифестација која се реализује по четврти пут у основним и средњим школама у АП Војводини под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање управу и националне заједнице. Организатор и реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Циљ овог пројекта је да подстакне процес информатизације наставе у школама Војводине као и да се популаришу нове технологије у школским наставним и ваннаставним активностима.

То подразумева да у догледно време рачунар у школи буде један од основних алата, средство за остваривање боље и савремене комуникације између свих субјеката који непосредно и посредно учествују у васпитно образовном раду.

Пројекат се реализовао у току првог полугодишта у основним и средњим школама у Војводини.

Кроз пројекат се пратиле односно евалуирале следеће активности и напори учињени у правцу информатизације и унапређења наставног процеса и рада школе уопште, како би се одредиле и наградиле најуспешније школе у Војводини:

Примена рачунара у руковођењу школом;

Оспособљавање наставника на акредитованим семинарима на тему употребе информационо-комуникационих технологија у процесу наставе;

Ревија образовних софтвера, односно израда мултимедијалних презентација за наставу, примена мултимедија у настави;

Праћење учешћа и успеха ученика на такмичењима из информатике, роботике и медија

Употреба интерактивних електронских таблa;

Постојање и функционалност школског сајта.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

 PPS3

Po

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.