РАСПОРЕД ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

9.12.2015.

Састанак актива за развој школског програма

11.12.2015.

Ђачки парламент - кићење јелке у холу школе

12. и 13. 12. 2015.

семинар „Kооперативна дисциплина“ психолог

до 21.12.2015.

Предаја извештаја о одржаним радионицама професионалне оријентације у 7 и 8 разреду

Предаја извештаја учитеља 4 разреда о одржаним часовима предметне наставе (упознавање са предметом)

до 23.12.2015. - предаја извештаја и дневника о раду секција (број одржаних часова, остверени садржаји)

23.12.2015.

крај првог полугодишта –распоред од понедељка

до 24.12.2015. 

Састанци тимова-предаја записника

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Тим за самовредновање
Тим за школско развојно планирање
Тим за инклузивно образовање
Тим за професионалну оријентацију

25.12.2015. Нумизматичка изложба - наставници историје

25. 12.2015.

У 8.00h седница стручног већа разредне наставе

у 9.00 h радионица за учитеље-"Свако може нешто"

У 9.30 h седница стручног већа предметне наставе


28.12.2015. У 9.00 h седница наставничког већа

извештај о успеху и владању на крају првог полугодишта

извештаји тимова

28.12.-31.12.2015.

Подела ђачких књижица

Преглед дневника-педагог, психолог

24.12.-30.12.2015.

одржавање часова допунске и додатне наставе за време зимског распуста